Thailand Responsible Care®

MEMBERSHIP

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก Responsible Care

 • 1 บริษัทที่สมัครเป็นสมาชิก Responsible Care จะต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ
 • 2 บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Responsible Care ได้ โดยบริษัทนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมด้วยตัวเอง
THAILAND Responsible Care ®

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ (RCMCT)

 • 1 บริษัทส่งเอกสารสมัครเป็นสมาชิก RCMCT ดังนี้
  • จดหมายแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิก RCMCT) โดยเรียน ประธานคณะกรรมการ Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ
  • Profile แนะนำบริษัท
  • แบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (ตามเอกสารแนบ)
 • 2 เมื่อได้รับเอกสารการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนกฎบัตร Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ในหลักการการจัดการความปลอดภัยของสารเคมี จำนวน 6 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับ ไทย 3 อังกฤษ 3 เพื่อให้กรรมการผู้จัดการบริษัทลงนาม และส่งกลับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ Responsible Care พิจารณารับรองเข้าเป็นสมาชิกฯ (บริษัทเข้าแนะนำตัวต่อที่ประชุม)
 • 3 เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองเข้าเป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ทำจดหมายแจ้งการเข้ารับเป็นสมาชิกResponsible Care พร้อมจัดส่งเอกสารข้อกำหนดของแนวปฏิบัติฯ ต่างๆ รวมทั้งหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนฯ จำนวน 2 ชุด เพื่อให้บริษัทเก็บไว้ และใบแจ้งชำระค่าสมาชิกฯ อัตราค่าบำรุง
  ** ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีๆละ 10,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) ยอดรวม VAT 10,700 บาท

การสมัคร/ส่งเอกสาร

กรุณาติดต่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่ม Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ)

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่ม Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ)
  เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-345-1009
 • THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES, RESPONSIBLE CARE ® OF THAILAND CLUB
  2 nd Creative Technology Bldg , 11 th Floor, Rajamangala University of Technology Krungthep Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand Tel: 02-345-1009

Become a Member

Responsible Care Management Committee of Thailand (RCMCT)