THAILAND

ABOUT RESPONSIBLE CARE

THAILAND Responsible Care ®

สาส์นจากประธานกลุ่ม Responsible Care ®
ดูแลด้วยความรับผิดชอบ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่ม Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกเพื่ออำนวยความรู้สำหรับการพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งสำหรับผู้ประกอบการเคมี ตลอดจนอุตสาหกรรมเคมี และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจที่มีบทบาทในการใช้และขนส่งของสินค้าเคมี ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันได้มีสมาชิกกลุ่ม Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ จำนวนมากกว่า 70 บริษัท โดยที่มีการลงนามอย่างเป็นทางการของ “กฎบัตร Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ” (Responsible Care ® Global Charter) ของสมาพันธ์อุตสาหกรรมเคมีระหว่างประเทศ คณะกรรมการฯ ร่วมให้คำยึดมั่นในความมุ่งมั่นต่อปรัชญาของ Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ต่อการ “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” (Doing the Right Things) โดยดำเนินการตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดการ (Codes of Management Practices) เพื่อมุ่งสร้างความมั่นใจ และความไว้วางใจในอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งมีคุณประโยชน์สำคัญต่อมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต กฎบัตร Responsible Care ® นี้ มีองค์ประกอบใหม่เพิ่มเติมจากกฎบัตรเดิม

โดยเฉพาะในการให้ความสำคัญต่อความท้าทายใหม่ที่มีต่ออุตสาหกรรมเคมี และสังคมโดยรวม รวมทั้งสัตยาบันของคณะกรรมการและบริษัทสมาชิก Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ในการสื่อสารกับสาธารณะชน และในการดำเนินการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ และบริษัทสมาชิก Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน และนำระบบการบริหารอย่างบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สากล (Global Product Strategy)

ในประเทศไทยกิจการด้าน Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ได้ดำเนินการมาแล้วและประสบความสำเร็จมามากพอสมควรอย่างน่าพอใจ แต่ยังมีอีกนานัปการที่สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสาธารณะชน โดยมีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้การจัดการสารเคมี มีความปลอดภัย และมีการติดตามเฝ้าระวังตลอดวงจรชีวิตของเคมีภัณฑ์

คณะทำงาน Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะอุทิศตน ขับเคลื่อน และผลักดัน ผลสัมฤทธิ์ของงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ร่วมกัน สนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทสมาชิกในการยกระดับการจัดการในด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจขององค์กรและภาคอุตสาหกรรมเคมี

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจในความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและขออวยพรใ ห้การดำเนินงานของกลุ่ม และบริษัทสมาชิกประสบความสำเร็จดังที่หวังทุกประการ

นายมหาบีร์ โกเดอร์
ประธานกลุ่ม Responsible Care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ