Welcome to Responsible Care Management
Committee of Thailand (RCMCT)

 
ดูแลด้วยความรับผิดชอบ Responsible Care®
คือ   คำมั่นสัญญาของผู้ประกอบการเคมี   ว่าจะ
รับผิดชอบในการที่จะปรับปรุงประสิทธิผลในด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย ต่อสังคมส่วนรวม
Commitment of the chemical industry to improve performance  in  healthsafety
and in protecting the environment.
 

 
 
 

Forgot Password?
แบบประเมินระดับสัมฤทธิ์ผล RC
Criteria & Step of Application

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ (RCMCT)

1. บริษัทที่จะสมัครเป็นสมาชิก Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ จะต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ  สามารถดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ที่ www.fti.or.th

2. บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบได้ โดยที่บริษัทนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ด้วยตนเอง


ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ (RCMCT)

  •   บริษัทส่งเอกสารสมัครเป็นสมาชิก RCMCT ดังนี้
   1.   จดหมายแจ้งความประสงค์เป็นสมาชิก 
           -  โดยเรียน ประธานคณะกรรมการ Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ

   2.    Profile แนะนำบริษัท

                3. แบบสอบถามข้อมูลสมาชิกทั้ง 2 ข้อมูล (download Th)  (download Eng) 

  • เมื่อได้รับเอกสารการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนกฎบัตร Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ ในหลักการการจัดการความปลอดภัยของสารเคมี  จำนวน 6 ฉบับ (ไทย 3 อังกฤษ 3) เพื่อให้กรรมการผู้จัดการบริษัทลงนาม และส่งกลับจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ Responsible Care พิจารณารับรองเข้าเป็นสมาชิกฯ (บริษัทเข้าแนะนำตัวต่อที่ประชุม)
  • คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองเข้าเป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ทำจดหมายแจ้งการเข้ารับเป็นสมาชิก Responsible Care พร้อม จัดส่งเอกสารข้อกำหนดของแนวปฏิบัติฯต่างๆ รวมทั้งหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนฯ จำนวน 2 ชุด เพื่อให้บริษัทเก็บไว้ และใบแจ้งชำระค่าสมาชิกฯ
  • บริษัทชำระค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิกฯ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

 

***ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิกฯ แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการสมัครของปีนั้น

***อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ปีละ 10,000 (ไม่รวม VAT 7%)

 

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ (RCMCT) ได้ที่

เจ้าหน้าที่ RCMCT - -> 
e-mail - ->  
โทรศัพท์ - -> 0-2345-1004 , 0-2345-1000 ต่อ 1004
โทรสาร - -> 0-2345-1268

 
  Copyright © 2011 Responsible Care Management Committee of Thailand