Welcome to Responsible Care Management
Committee of Thailand (RCMCT)

 
ดูแลด้วยความรับผิดชอบ Responsible Care®
คือ   คำมั่นสัญญาของผู้ประกอบการเคมี   ว่าจะ
รับผิดชอบในการที่จะปรับปรุงประสิทธิผลในด้านสุขภาพ  ความปลอดภัย ต่อสังคมส่วนรวม
Commitment of the chemical industry to improve performance  in  healthsafety
and in protecting the environment.
 

 
 
 

Forgot Password?
แบบประเมินระดับสัมฤทธิ์ผล RC
6 Codes of Management Practice
มาตรการหลัก (6 Codes of Management Practices)

(1)  มาตรการชุมชนสัมพันธ์และระงับเหตุฉุกเฉิน (Community Awareness and Emergency Response (CARE) Code)

 • สื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของบริษัทให้พนักงานและชุมชนทราบ
 • สร้างความเชื่อมั่น โดยบริษัทและชุมชน มีการติดต่อสื่อสัมพันธ์กัน (Dialogue) การเปิดบ้าน (Open House) ให้เยี่ยมชม
 • สร้าง ความร่วมมือและวางแผนร่วมกันในการป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งในและนอก สถานประกอบการ รวมถึงการจัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับเพื่อนบ้านชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
 • มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน

(2)  มาตรการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Code)

 • มีมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยระเบิด และสารเคมีรั่วไหล ในกระบวนการผลิต
 • ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต การดำเนินการผลิต จนถึงการบรรจุภัณฑ์
 • มีการให้การอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมา
 • มีการบำรุงรักษา การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(3)  มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน (Employee Health and Safety Code)

 • เพื่อ ป้องกัน ส่งเสริมและเฝ้าระวัง ให้เกิดความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดีแก่พนักงานของเรา ผู้รับเหมา ตลอดจนครอบคลุมถึงผู้มาเยือนและชุมชน
 • มีการอบรม และเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 • วิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่ไม่ปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และทำการปรับปรุงแก้ไข

(4)  มาตรการป้องกันการเกิดมลภาวะ (Pollution Prevention Code)

 • มีการป้องกัน กำจัด บำบัด
 • ลดการปล่อยภาวะทั้งปวงออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ
 • รวม ถึงการกำจัดทิ้งด้วยการจัดการอย่างเป็นระบบและมีความรับผิดชอบ เช่น ลดการก่อมลสาร / การใช้ซ้ำ / การแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
 • เปิดเผยข้อมูลสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ

(5)  มาตรการในการจัดจำหน่าย (Distribution Code)

 • ทำการประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยครอบคลุมทุกชนิดของการขนส่ง การจัดเก็บ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้า
 • ดำเนินการลดความเสี่ยง
 • สร้างมาตรการควบคุมดูแลคุณภาพและความปลอดภัยในการขนส่ง และการจัดเก็บรวมถึงการสรรหาผู้ประกอบการขนส่ง ผู้รับเหมาและคนงาน

(6)  มาตรการการดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship Code)

 • เป็นมาตรการที่เราต้องดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของเราทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดค้นพัฒนา การผลิต
 • รวมถึงการที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานโดยลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยตรง (MSDS) และสุดท้ายคือการกำจัดทิ้ง
 • ซึ่งรวมถึงการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • เพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และรักษาสิ่งแวด ล้อมอย่างสูงสุด ด้วยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
SIX CODES OF MANAGEMENT PRACTICES

(1) Community Awareness & Emergency Response (CAER)

 • The goal of the Community Awareness and Emergency Response (CAER) Code of Management Practices is to assure emergency preparedness and to foster community right-to-know. It demands a commitment to openness and community dialogue. The code has two major components: first to assure that member facilities that manufacture, Process, Use, distribute or store hazardous materials initiate and maintain a community outreach program to openly communicate relevant, useful information responsive to the public’s questions and concerns about safety, health, and the environment; and second. To help protect employees and communities by assuring that each facility has and emergency response program to respond rapidly and effectively to emergencies. The community outreach component will communicate program activities and performance under all codes of management practices and will promote and open, ongoing dialogue with employees and the community, information should be provided about such activities as waste minimization. Emission reduction, health effects of chemicals and efforts to ensure the safe transport of chemicals.

(2) Process Safety

 • The Process Safety Code is designed to prevent fires, explosions and accidental chemical releases. The Code is comprised of a series of management practices that reflect this goal, with the expectation of continuous performance improvement for each management practice. The practices are based on the principle that facilities will be safe if they are designed according to sound engineering practices, built, operated and maintained properly and periodically reviewed for conformance. Process safety is an interdisciplinary effort. Consequently, the Code is divided into the following four elements: management leadership, technology, facilities and personnel. Each element is composed of Management Practices. Individually, each Practice describes an activity or approach important to preventing fires, explosions and accidental chemical releases. Collectively, the Practices encompass process safety from the design stage through operation, maintenance and training. The scope of this Code includes manufacturing, processing, handling and on-site storage of chemicals. This Code must be implemented with full recognition of the community’s interest, expectations and participation in achieving safe operations.

(3) Employee Health & Safety

 • The goal of the Employee Health and Safety Code of Management Practices is to protect and promote the health and safety of people working at or visiting member company work sites. To achieve this goal, the Code provides Management Practices designed to continuously improve work site health and safety. These practices provide a multidisciplinary means to identify and assess hazards, prevent unsafe acts and conditions, maintain and improve employee health, and foster communication on health and safety issues. Implementation of the Employee Health and Safety Code, together with other Codes of Management Practices, can enable member companies to operate in a manner that further protects and promotes the health and safety of employees, contractors, and the public, and protects the environment.

(4) Pollution Prevention

 • This Code is designed to achieve ongoing reductions in the amount of all contaminants and pollutants released to the air, water, and land from member company facilities. These reductions are intended to respond to public concerns with the existence of such releases, and to further increase the margin of safety for public health and the environment. The Code is also designed to achieve ongoing reductions in the amount of wastes generated at facilities. These reductions are intended to help relieve the burden on industry and society of managing such wastes in future years. In implementing the Code, each company should strive for annual reductions, recognizing that production rates, new operations, and other factors may result in increases. Despite these fluctuations, however, the goal is to establish a long-term, substantial downward trend in the amount of wastes generated and contaminants and pollutants released. Quantitative reduction goals will be established for giving priority to those pollutants, contaminants and wastes of highest health and environmental concern. This code also includes practices that address the broader waste management issues beyond source reduction and other waste and release reduction efforts. Each member company must manage remaining wastes and releases in a manner that protects the environment and the health and safety of employees and the public. This Code complements, and should be implemented in conjunction with current and future Codes of Management Practices.

(5) Distribution

 • The purpose of the Distribution Code of Management Practices is to reduce the risk of harm posed by the distribution of chemicals to the general public; to carrier, distributor, posed by the distribution of chemicals to the general public; to carrier, distributor, code will lead to continually safer chemical distribution and help member companies to:
  • Evaluate the risks associated with chemical distribution and methods to reduce those risks;
  • Meet or exceed all regulations and industry standards governing chemical distribution;
  • Emergency advice and/or assistance to people on the scene in the event of a chemical distribution emergency;
  • Develop new technologies and methods to improve chemical distribution safety.
The code will also promote improvements in:
 • Employee preparedness and awareness in preventing distribution emergencies;
 • The safety performance of carriers and other providers of distribution services;
 • The public’s preparedness in responding to chemical distribution emergencies;
 • The public is understanding of, and confidence in, industry efforts to improve chemical distribution safety
The Distribution Code of Management Practices applies to all modes of transportation (highway, rail, marine, air and pipeline) and to the shipment of all chemicals, including chemical waste. The code also applies to distribution activities (storage, handling, transfer and repackaging) while chemicals are in transit between member companies and their suppliers and customers. The implementation of a number of practices of the code will vary according to the characteristics of the chemical being distributed, the mode of transportation and the type of distribution activity involved.
(6) Product Stewardship
 • The purpose of the Product Stewardship Code of Management Practices is to make health, safety and environmental protection an integral part of designing, manufacturing, marketing, distributing, using, recycling and disposing of our products. The Code provides guidance as well as a means to measure continuous improvement in the practice of product stewardship. The scope of the Code covers all stages of a product's life. Successful implementation is a shared responsibility. Everyone involved with the product has responsibilities to address society's interest in a healthy environment and in products that can be used safely. All employers are responsible for providing a safe workplace, and all who use and handle products must follow safe and environmentally sound practices. The Code recognizes that each company must exercise independent judgment and discretion to successfully apply the Code to its products, customers and business.
  Copyright © 2011 Responsible Care Management Committee of Thailand